مرور برچسب

تفاوت های جنسی

تفاوت های جنسی در بیماری های عفونی

زنان و مردان با هم متفاوت هستند و این تفاوت یک مسئله اساسی در رابطه با حساسیت و پاسخ آن ها به بیماری های مختلف از جمله بیماری های عفونی است. جدا از تفاوت های فرهنگی و رفتاری بین زنان و مردان که نقش مهمی در مواجهه با عوامل بیماری زا دارند،