مرور برچسب

بیماری های عفونی

تفاوت های جنسی در بیماری های عفونی

زنان و مردان با هم متفاوت هستند و این تفاوت یک مسئله اساسی در رابطه با حساسیت و پاسخ آن ها به بیماری های مختلف از جمله بیماری های عفونی است. جدا از تفاوت های فرهنگی و رفتاری بین زنان و مردان که نقش مهمی در مواجهه با عوامل بیماری زا دارند،

روش جدید مطالعه بیماری های عفونی زنان

 بیماری عفونی و سلامت زنان  رویکرد جدیدی ارائه شده است که به صورت بین رشته ای به مطالعه آن دسته از عفونت ها که در درجه اول بر زنان تأثیر می گذارد، می پردازد. این تحقیق به سلامت زنان و علل بیماری های عفونی می پردازد تا در نهایت بتواند درمان…